Άνδρος : ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών – προθεσμία έως 31/10

Ο Δήμος Άνδρου στα πλαίσια του N. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/23.12.2020 τεύχος Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 15.2.2020 μέχρι 30.6.2021 και των οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως 11.6.2021 (ημερ. δημοσ. Ν.4807/2021).

Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.

Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Οι οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν σε έως και 100 δόσεις.

Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται το αργότερο έως τις 31.10.2021.

ΟΣΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΕΩΣ ΚΑΙ 24 ΔΟΣΕΙΣ

The post Άνδρος : ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών – προθεσμία έως 31/10 appeared first on Mesogiosstokokkino.

Το πρωτότυπο άρθρο https://mesogiosstokokkino.gr/%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%81%CF%8D%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BB%CE%B7%CE%BE%CE%B9%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CF%89%CE%BD-%CE%BF%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BB%CF%8E/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25ac%25ce%25bd%25ce%25b4%25cf%2581%25ce%25bf%25cf%2582-%25cf%2581%25cf%258d%25ce%25b8%25ce%25bc%25ce%25b9%25cf%2583%25ce%25b7-%25ce%25bb%25ce%25b7%25ce%25be%25ce%25b9%25cf%2580%25cf%2581%25cf%258c%25ce%25b8%25ce%25b5%25cf%2583%25ce%25bc%25cf%2589%25ce%25bd-%25ce%25bf%25cf%2586%25ce%25b5%25ce%25b9%25ce%25bb%25cf%258e ανήκει στο ΚΥΚΛΑΔΕΣ – Mesogiosstokokkino .

Στείλτε το σε φίλους σας: