Δήμος Ν. Προποντίδας: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Δήμαρχος Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
– του άρθρου 206 του ν. 3584/2007.
– παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύουν.
– της παρ. 2 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύουν.
– της περίπτωσης κγ της παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2
του άρθρου 8 του ν. 4235/2015.
– του εδαφίου ιε της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.
– του εδαφίου ι της παρ. 3 του άρθρου 186 του ν. 4635/2019, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 49
του ν. 4674/2020.
– του άρθρου 5 του πδ/τος 164/2004.
– της περ. δ. της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως έχουν αντικατασταθεί από την παρ. 1
του άρθρου 38 του ν. 4795/2021.

2. Την αριθ. 37/οικ. 21097/28.5.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

3. Την αριθ. 180/2013 Πράξη του Τμήματος Ι του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

4. Την αριθ. 1285/2021 (ΑΔΑ: 65ΨΜΩΚΤ-ΑΨΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Προποντίδας με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δή- μου Νέας Προποντίδας».

5. Την αριθ. ΥΣ 60/10.12.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Προπο- ντίδας για την πρόβλεψη της απαραίτητης πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του ως άνω προσωπικού στους προϋπολογισμούς του Δήμου των οικονομικών ετών 2021 και 2022.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων Ειδικότητας «Εργάτες/τριες καθαριότητας εκπαιδευτικής βαθμίδας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)» για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριό- τητας του Δήμου Νέας Προποντίδας για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

Οι υποψήφιοι/φιες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά φωτοαντίγραφο των
δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση εντός προθεσμίας τεσσάρων εργάσιμων ημερών, από σήμερα Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 έως και την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βιθυνίας 2, Τ.Κ. 63200, Νέα Μουδανιά, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώ- πινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κ. Δαλαμπίρα Κων/νου ή κας Ευθυμιάδου Άννας (τηλ. Επικοινωνίας: 23730-25887, 23730-25533).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικά, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Το πρωτότυπο άρθρο https://www.xalkidikipolitiki.com/2021/12/13/%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25b4%25ce%25ae%25ce%25bc%25ce%25bf%25cf%2582-%25ce%25bd-%25cf%2580%25cf%2581%25ce%25bf%25cf%2580%25ce%25bf%25ce%25bd%25cf%2584%25ce%25af%25ce%25b4%25ce%25b1%25cf%2582-%25cf%2580%25cf%2581%25cf%258c%25cf%2583%25ce%25bb%25ce%25b7%25cf%2588%25ce%25b7-%25cf%2580%25cf%2581%25ce%25bf%25cf%2583%25cf%2589%25cf%2580%25ce%25b9 ανήκει στο Χαλκιδική – Xalkidiki Politiki .

Στείλτε το σε φίλους σας: